حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.