سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران

عکاس: سید حامد جمشیدی
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 27

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 27

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 32

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 32

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 31

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 31

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 30

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 30

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 29

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 29

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 28

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 28

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 26

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 26

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 25

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 25

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 24

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 24

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 23

سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران 23

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.